Warunki korzystania ze Strony internetowej

1.Kim jesteśmy? Do czego służy ta Strona internetowa?

Niniejsze warunki korzystania („Warunki korzystania”) regulują korzystanie z tej strony internetowej („Strona internetowa”). Ta Strona internetowa jest własnością spółki LeeWrangler Belgium Services BV, z siedzibą w Belgii, pod adresem 2600 Berchem, Posthofbrug 6 - 8, The Link („My”, „Us” lub „Nasze”), i jest przez nią obsługiwana. Nasze dane kontaktowe można znaleźć na stronie Kontakt. zarządzanej przez nasz dział obsługi klienta. Korzystamy ze Strony internetowej w celu promowania i dostarczania informacji na temat naszych produktów, a także naszych sklepów i inicjatyw promocyjnych.

Na Stronie internetowej można także kupić nasze produkty. Jeśli użytkownik zakupi produkty na Stronie, zakup będzie podlegał naszym Warunkom sprzedaży, które również zawierają informacje na temat konkretnej spółki z Grupy marek Kontoor, która dokona sprzedaży produktów na rzecz użytkownika.

2.Co należy zrobić, jeśli użytkownik zostanie poproszony o zarejestrowanie się i otwarcie konta?

Aby uzyskać dostęp do określonych funkcji Strony internetowej (na przykład w celu przeglądania historii zamówień), należy zarejestrować się i utworzyć konto użytkownika („Konto”).

Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszystkie działania wykonywane na Koncie, chyba że można wykazać, iż Konto zostało wykorzystane przez stronę trzecią bez zgody użytkownika.

Użytkownik ma obowiązek chronić swoje dane uwierzytelniające i zachować ich poufność. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody poniesione przez użytkownika w związku z nieprzestrzeganiem tych zobowiązań. Możemy zakończyć lub zawiesić Konto użytkownika w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli: (i) naszym zdaniem użytkownik korzysta z Konta z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania, (ii) uważamy, że strona trzecia korzysta z Konta użytkownika bez jego zgody lub (iii) w uzasadnionych celach związanych z bezpieczeństwem lub utrzymaniem.

Użytkownik może anulować Konto w dowolnym momencie, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem naszej strony Kontakt.

3.Co się stanie, gdy użytkownik prześle utworzone przez siebie treści lub komentarze?

Witryna zawiera sekcje umożliwiające użytkownikom przesyłanie treści utworzonych przez użytkownika, na przykład zdjęć lub komentarzy. W odniesieniu do takich treści utworzonych przez użytkownika jesteśmy jedynie dostawcą usług hostingowych i nie bierzemy odpowiedzialności za samą treść.

Nie wolno przesyłać żadnych treści utworzonych przez użytkownika, które są nielegalne, obsceniczne, nieprzyzwoite, oszczercze, zachęcające do dyskryminacji na tle pochodzenia rasowego bądź etnicznego lub płci lub które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich lub prawa ochrony danych osobowych. Nie wolno udostępniać żadnych treści utworzonych przez użytkownika, które zawierają dane, w tym zdjęcia, osób niepełnoletnich. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia ze Strony internetowej wszelkich treści utworzonych przez użytkownika, które wedle naszego uznania nie spełniają powyższych wymogów. W przypadku usunięcia takich treści utworzonych przez użytkownika ze Strony internetowej Konto użytkownika może zostać zawieszone lub zamknięte.

4. Kto jest właścicielem treści i materiałów na tej Stronie internetowej?

Informacje na tej Stronie internetowej, wraz z materiałami włączonymi do niniejszego dokumentu, stanowią chronioną prawem autorskim własność firmy Kontoor Brands. WSZELKIE PRAWA SĄ ZASTRZEŻONE. Pojedyncze strony lub materiały mogą zawierać różne informacje o prawach własności.

Wszystkie zarejestrowane nazwy i znaki towarowe na niniejszej Stronie internetowej są zarejestrowanymi znakami towarowymi Grupy marek Kontoor lub jej podmiotów stowarzyszonych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym punkcie (lub specjalnie na piśmie), Grupa marek Kontoor, jej podmioty stowarzyszone ani żaden z jej dostawców nie udzielają nikomu wyraźnego ani dorozumianego prawa do jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani tajemnic handlowych. WSZELKIE PRAWA SĄ ZASTRZEŻONE.

Przesyłając do Strony internetowej wszelkie treści utworzone przez użytkownika, użytkownik gwarantuje, że ma do tego prawo oraz, w stosownych przypadkach, otrzymał wszelkie wymagane zgody odpowiednich stron trzecich (na przykład właścicieli praw własności intelektualnej lub osób fizycznych). Treści takie uznaje się za niepoufne i niezastrzeżone. W odniesieniu do treści utworzonych przez użytkownika użytkownik udziela nam nieograniczonej, wyłącznej, obowiązującej na całym świecie, podlegającej dalszemu licencjonowaniu licencji na korzystanie z takich treści utworzonych przez użytkownika w dowolny sposób i w dowolnych celach, w tym w szczególności w celu zapisywania, przechowywania, kopiowania, reprodukowania, publikowania, zamieszczania, przesyłania, rozpowszechniania, wyświetlania, modyfikowania, tłumaczenia, włączania do innych materiałów oraz wykorzystywania w dowolny komercyjny sposób. Niniejszym prosimy użytkownika o nieprzesyłanie nam żadnych treści, danych ani informacji, w przypadku których użytkownik nie chce, aby podlegały powyższym warunkom.

5.Jakie są nasze obowiązki wobec wszelkich nieprawidłowości, które mogą wystąpić w trakcie korzystania z niniejszej Strony internetowej?

Dokładamy wszelkich starań, aby Witryna była interesująca i przyjazna dla użytkownika, ale nie możemy zagwarantować, że nasi użytkownicy zawsze będą w pełni zadowoleni z jej działania. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej klauzuli przed rozpoczęciem korzystania z naszej Strony internetowej.

Użytkownik zgadza się, że korzystanie ze Strony internetowej odbywa się na jego własne ryzyko. Ze względu na liczbę dostępnych źródeł informacji oraz nieodłączne zagrożenia i niepewność w zakresie dystrybucji elektronicznej mogą wystąpić opóźnienia, braki, nieścisłości lub inne problemy z takimi informacjami. Jeśli użytkownik korzysta z niniejszej Strony internetowej lub materiałów dostępnych w jej ramach, robi to na własne ryzyko.

Niniejsza Strona internetowa jest udostępniana w stanie, w jakim jest, ze wszystkimi wadami i w miarę dostępności. My, nasze podmioty stowarzyszone, wszyscy współautorzy tej Strony internetowej oraz ich podmioty stowarzyszone, przedstawiciele i licencjodawcy nie mogą zagwarantować i nie gwarantują braku wad, dokładności, kompletności, aktualności, braku naruszenia, przydatności handlowej lub przydatność do określonego celu informacji dostępnych za pośrednictwem tej strony, ani nie gwarantują, że ta Strona internetowa będzie wolna od błędów, stale dostępna, wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Przykładowo nie możemy zagwarantować, że wygląd i kolory naszych produktów opisanych na Stronie internetowej, przedstawione na monitorze, będą odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi produktów, które są dostępne w sklepie fizycznym lub internetowym.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Grupa marek Kontoor, jej podmioty stowarzyszone ani żaden ze współautorów tej Strony internetowej oraz ich podmioty stowarzyszone, przedstawiciele i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani nikogo innego z tytułu jakichkolwiek szkód wynikające z korzystania z informacje zawartych w tej Witrynie, w tym, między innymi, odpowiedzialności za szkody wynikowe, specjalne, przypadkowe, pośrednie lub podobne, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, możliwości biznesowych, oszczędności, danych i roszczenia stron trzecich, nawet jeśli zostaną wcześniej poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

6.Łącza do stron internetowych lub treści stron trzecich

Niniejsza Strona internetowa może zawierać elementy lub łącza do stron internetowych obsługiwanych przez inne firmy, osoby lub agencje (na przykład sekcja witryny prowadzona przez firmę Olapic Inc. przedstawiająca zdjęcia naszych produktów wykonane przez media społecznościowe), które są udostępniane naszym użytkownikom dla ich wygody. Te elementy lub strony internetowe, do których prowadzą łącza, nie są pod naszą kontrolą. Włączenie takich elementów lub łączy nie oznacza ich promocji. Ponadto nie udzielamy żadnej gwarancji w odniesieniu do takich elementów ani nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji w takich elementach lub stronach internetowych. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści takich stron internetowych stron trzecich, dlatego też użytkownik uzyskuje dostęp do takich stron osób trzecich na własne ryzyko. Wszystkie aspekty dotyczące takich elementów lub stron internetowych (w tym zasady dotyczące ich wykorzystania i treści) podlegają warunkom i postanowieniom odpowiednich stron trzecich, które użytkownik powinien przeczytać.

7.Jakie prawo ma zastosowanie? Jaki sąd jest właściwy w przypadku sporów?

Korzystanie z tej strony podlega prawu Belgii. W związku z tym prawo belgijskie, bez względu na normy kolizyjne, będzie regulować te wyłączenia odpowiedzialności, ograniczenia odpowiedzialności oraz warunki. Sądy w Antwerpii mają wyłączną jurysdykcję w związku z wszelkimi sporami wynikającymi z korzystania ze Strony internetowej lub w jakikolwiek sposób związanymi z korzystaniem ze Strony internetowej lub niniejszymi Warunkami korzystania, z zastrzeżeniem wszelkich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do wszczęcia postępowania sądowego w zwykłym miejscu zamieszkania lub siedziby użytkownika.