Lee and Wrangler Rewards

Algemene Voorwaarden

Het Lee en Wrangler Rewards Programma (“Programma”) wordt u aangeboden door Kontoor Brands, Inc. of door de lokale Kontoor entiteit in het land waar u bent (“Kontoor”, “wij” of “ons). U kan uw lokale entiteit hier vinden: Einteiten (lee.com) voor Lee of Einteiten (wrangler.com) voor Wrangler. Deelnemers aan het Programma (elk een “Deelnemer”) zijn verantwoordelijk om op de hoogte te blijven met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deelname van elke Deelnemer aan het Programma. Door deel te nemen aan het Programma, gaat de Deelnemer akkoord met de toepassing van deze Voorwaarden.

Kontoor kan te allen tijde en naar eigen goeddunken de interacties waarbij Deelnemers punten (“Punten”) kunnen verdienen, het aantal verdiende Punten en het inwisselbedrag van Punten voor beloningen (“Beloningen”) wijzigen, stopzetten of toevoegen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan Deelnemers. Alle beslissingen van Kontoor met betrekking tot het Programma zijn definitief. Kontoor behoudt zich tevens het recht voor om elk aspect van het Programme te allen tijde te wijzigen of te annuleren. Als Kontoor deze Voorwaarden wijzigt, zal Kontoor de Deelnemers hiervan op de hoogte brengen door de nieuwe Voorwaarden te publiceren. Deze wijzigingen worden van kracht op de datum van de laatste herziening die in de nieuwe Voorwaarden wordt vermeld. Als de Deelnemer blijft deelnemen aan het Programma, gaat de Deelnemer akkoord met deze nieuwe Voorwaarden.

INSCHRIJVING

Het is gratis om voor het Programma in te schrijven. Er is geen aankoopverplichting. Deelnemers moeten een online Lee of Wrangler account hebben en moeten hun Programma-account koppelen aan hun online Lee of Wrangler account om Punten te sparen en beloningen te ontvangen.

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van hun contactgegevens door hun informatie actueel te holuden in hun account of door contact op te nemen met Kontoor: Contacteer ons (lee.com) of Contacteer ons (wrangler.com) Kontoor is niet verantwoordelijk voor communicatie, aanbiedingen of beloningen die naar oude e-mailaddressen worden gestuurd.

Bij hun inschrijvingen ontvangen Deelnemers een welkomstmail met informatie over hun inschrijving en deelname aan het Programma.

VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING

Deelnemers moeten ten minste 16 jaar oud zijn en wettelijke inwoners zijn van de Verenigde Staten, Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk of Tsjechië om zich te kunnen inschrijven voor het Programma. Inwoners van Canada zijn uitgesloten van het Programma. Indien de Deelnemer minderjarig is in zijn woonplaats, moet de ouder of wettelijke voogd van de Deelnemer instemmen met deze Voorwaarden in naam van de Deelnemer en mag de Deelnemer enkel deelnemen aan het Programma met toestemming van zijn/haar ouder of wettelijke voogd. Door zich in te schrijven en deel te nemen aan het Programma, verklaart de Deelnemer dat hij/zij aan deze inschrijvingsvoorwaarden voldoet. Inschrijving is alleen voor individuen en voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Werknemers van Kontoor en hun familieleden komen in aanmerking voor deelname aan het Programma. Kontoor behoudt zich het recht voor om Deelnemers van het Programma uit te sluiten indien naar Kontoor’s oordeel een Deelnemer de inschrijvingsvoorwaarden heeft overtreden.

PUNTEN EN BELONINGEN VERDIENEN

Om punten te verdienen op elke aankoop, moeten Deelnemers zich identificeren op het moment van aankoop, hetzij in de winkel, hetzij online, door het invoeren van hetzelfde e-mailadres dat werd gebruikt voor inschrijving in het Programma. Wanneer het geregistreerde e-mailadres wordt gebruikt, komen Deelnemers in aanmerking om één punt te verdienen voor elke euro besteed aan in aanmerking komende aankopen, exclusief belastingen en verzendkosten, en berekend na toepassing van kortingen. Punten kunnen worden ingewisseld voor Beloningen, zoals hieronder verder uiteengezet.

Deelnemers kunnen geen Punten verdienen op de aankoop van cadeaubonnen of merchandisekaarten; Deelnemers kunnen echter wel Punten verdienen op aankopen met behulp van cadeaubonnen als betaling. Aankopen komen pas in aanmerking voor het sparen van Punten als het gekochte artikel is verzonden (indien van toepassing).

Bij het verdienen van 200 punten wordt een beloningscertificaat van €5 uitgegeven. Beloningen zijn 180 dagen geldig na de datum van uitgifte. Wij kunnen Beloningen niet met terugwerkende kracht toepassen voor Deelnemers die zich ten tijde van de aankoop niet identificeren met de juiste gegevens.

Deelnemers kunnen hun Punten sparen voor een Beloningscertificaat van €10 (400 punten) of een Beloningscertificaat van €15 (600 punten).

Punten en Beloningen kunnen zowel bij onze merken Lee als Wrangler worden verdiend, op voorwaarde dat de Deelnemer bij elk merk een online account heeft om bij elk merk Punten te kunnen sparen. De Deelnemer kan zich bijvoorbeeld aanmelden voor een Programma-account op de Lee website. Als de Deelnemer een aankoop doet op de Wrangler website, moet de Deelnemer een account openen om Punten te verdienen op de Wrangler aankoop. Het Programma-account van de Deelnemer zal de Punten bijhouden die bij beide merken verdiend zijn.

RETOURZENDINGEN

Als u artikelen retourneert waarvoor u Punten hebt verdiend, zal Kontoor de Punten die u hebben verdiend op deze geretourneerde artikelen in minderingen brengen op uw totale aantal Punten. Als u een beloning hebt verdient op items die u retourneert, zal Kontoor de bijbehorende Punten aftrekken van uw verdiende Punten en ziet u een negatief puntensaldo in uw acocunt, als weerspiegeling van de retour.

Beloningen worden niet terugbetaald als u een Beloning gebruikt om een artikel te kopen.

UITSLUITINGEN

Internationale bestellingen, bestellingen van en naar andere landen dan uw eigen land, belastingen, verzending, aankoop van cadeaubonnen en artikelen die door derden worden uitgegeven (zoals merken van derden of andere winkels die Lee of Wrangler producten verkopen), ongeoorloofde of frauduleuze aankopen en terugbetalingen komen niet in aanmerking voor het sparen van Punten. Als u een Beloning gebruikt om een artikel te kopen, wordt de Beloning toegepast voordat andere kortingen worden toegepast.

BELONINGEN INWISSELEN

Beloningen worden uitgegeven in stappen van €5 via e-mail en worden ook automatisch toegevoegd aan uw account onmiddellijk na uitgifte. Punten die niet zijn omgezet in een Beloning vervallen 1 jaar nadat ze zijn verdiend.

Beloningen kunnen zowel bij onze merken Lee als Wrangler worden gebruikt, zelfs als het Belonings-certificaat van het andere merk is; op voorwaarde dat Deelnemer een online winkelaccount bij elk merk heeft om bij elk merk Beloningen te kunnen inwisselen.

Van tijd tot tijd kunnen wij extra aanbiedingen en voordelen aan Deelnemers aanbieden.

Verdiende Punten of Beloningen zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden verkocht, doorverkocht of geruild. Punten en Beloningen hebben geen geldwaarde en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld. Beloningen kunnen niet worden gebruikt om diensten van derden te kopen. Aanvullende uitsluitingen kunnen van toepassing zijn – De Deelnemer dient de Beloningsemails te lezen voor details en specifieke uitsluitingen. Deelnemers mogen de Beloningen alleen gebruiken in hun woonplaats. Beloningen worden afgetrokken voordat kortingen worden toegevoegd.

ANNULERING EN SLUITING VAN ACCOUNT

Deelnemers kunnen hun lidmaatschap te allen tijde opzeggen via: Contacteer ons (lee.com) of Contacteer ons (wrangler.com). Door opzegging van een lidmaatschap wordt de rekening van de Deelnemer gesloten, vervalt een eventueel puntensaldo en uitgegeven Beloningscertificaten en eindigen de programmavoordelen. Kontoor kan naar eigen goeddunken lidmaatschappen of het gehele Programma beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

OPT-IN / PRIVACY

Door zijn gegevens te verstrekken, kiest de Deelnemer voor communicatie over het Beloningsprogramma, inclusief e-mail en sociale postings, alsmede e-mailcommunicatie van andere merken van Kontoor. De Deelnemer geeft ook toestemming om transactie- en profielgegevens van de Deelnemer te gebruiken voor het verzenden van gepersonaliseerde communicatie omtrent het Programma en speciale aanbiedingen.

De gegevens van de Deelnemer zal worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van de merken, beschikbaar op: Privacybeleid (wrangler.com) of Privacybeleid (lee.com).

DISCLAIMER / BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Dit hoofdstuk heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de Deelnemer als consument en sluit, met betrekking tot het Programma, onze aansprakelijkheid van de wettelijke rechten uit hoofde van de toepasselijke consumentenwetgeving niet uit. Voor meer informatie over uw wettelijke rechten kan u steeds uw lokale consumentenorganisaties raadplegen.

MET INACHTNEMING VAN DE VOORGAANDE PARAGRAAF, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, SLUIT KONTOOR ALLE ANDERE VOORWAARDEN EN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA UIT, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET DOOR DE WET OF ANDERSZINS, OF VOORTVLOEIEND UIT EEN EERDERE GANG VAN ZAKEN OF GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJK.

Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Kontoor uit: (i) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door opzet of nalatigheid; (ii) voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of (iii) voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten door de toepasselijke wetgeving. Behoudens de voorgaande zin zijn wij niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid, in elk geval, hetzij contractueel (behalve met betrekking tot essentiële contractuele verplichtingen - kardinale plichten), hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), of anderszins, hoe dan ook voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden voor: (A) economische verliezen (inclusief, zonder beperking, verlies van inkomsten, inkomsten, gegevens, werkelijke of verwachte winsten, contracten, zaken, kansen of verwachte besparingen); of (B) verlies van goodwill of reputatie; of (C) speciale, indirecte of gevolgverliezen of schade geleden of opgelopen door u als gevolg van of in verband met deze Voorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande zal de totale aansprakelijkheid van Kontoor onder deze Voorwaarden, ongeacht of deze voortvloeit uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, in geen geval meer dan €100 bedragen. Dit artikel heeft geen invloed op de wettelijke rechten van het Lid als consument.

VRIJWARING

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt de Deelnemer ermee in Kontoor (en haar Gelieerde Ondernemingen) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, inclusief redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit het gebruik door de Deelnemer van de Programma-gerelateerde websites of voortvloeiend uit een schending van deze Voorwaarden door Deelnemer of iemand die gebruik maakt van de account van de Deelnemer, of schending door de Deelnemer van enige wet of de rechten van een derde partij, tenzij de Deelnemer niet aansprakelijk is. Indien Kontoor de verdediging van een dergelijke zaak op zich neemt, zal de Deelnemer redelijkerwijs met Kontoor samenwerken in deze verdediging.

GESCHILLENBESLECHTING

Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr/ biedt informatie over alternatieve geschillenbeslechting die van belang kan zijn als er een geschil is dat wij niet kunnen oplossen tussen de Deelnemer en Kontoor.

OVERIGE BEPALINGEN

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht en de Deelnemer en Kontoor onderwerpen zich hierbij aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Dit laat onverlet de wettelijke rechten van de Deelnemer als consument in het land/regio waar hij zich met name bevindt, waar deze rechten gunstiger zijn.

In geen geval zal Kontoor aansprakelijk zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan natuurgeweld of andere oorzaken buiten de redelijke controle van Kontoor.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en laat dit de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

Wanneer Kontoor enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingt, belet dit Kontoor niet om dat recht of die bepaling in de toekomst af te dwingen.

Kontoor kan haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen, ook in verband met een fusie, overname, verkoop van activa of vermogen, of van rechtswege.

Ingangsdatum: maart 2024